Algemene voorwaarden
  Datum: 20/02/2021

 1. Definities en toepassingsgebied
  De algemene voorwaarden tot levering van diensten, hierna genoemd de "algemene voorwaarden", zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij EKINSOL BV host.vlaanderen ("EKINSOL BV"), met maatschappelijke zetel te Pierlapont 16, 8210 Zedelgem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0740.479.291, hierna de “dienstverlener” genoemd.De voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de dienstverlener en de klant verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de "partijen" genoemd.

  De “klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten bij de dienstverlener bestelt.

  De "consument" is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

  De voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen partijen.

  Deze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de dienstverlener niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard.De algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van de dienstverlener: https://staging.host.vlaanderen, zodat de klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

  De dienstverlener behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op zijn website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van diensten die nadien worden geplaatst.

 2. Aanbod en bestelling
  Om een bestelling te plaatsen kiest de klant het (de) dienst(en) die hij wenst te bestellen door op de website van de dienstverlener te surfen, hij vult de gevraagde gegevens in, controleert de juistheid van de bestelling en voert vervolgens de betaling uit.Nadat de dienstverlener vanwege de bankinstelling bevestiging van de betaling heeft ontvangen, stuurt hij de klant een samenvatting van zijn bestelling. In deze samenvatting worden onder meer het bestelnummer, de bestelde diensten en hun prijs, de voorliggende algemene voorwaarden of een link naar deze voorwaarden, alsook een indicatie van de vermoedelijke datum van levering of uitvoering van de bestelling opgenomen.

  De dienstverlener behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling.

  In geval van annulering van de bestelling door de klant, om welke reden ook en behoudens overmacht, nadat deze door de dienstverlener werd aanvaard, zal door de dienstverlener ten titel van schadevergoeding en intresten een som gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling verworven zijn en aan de klant worden gefactureerd.

 3. Prijs
  De prijs van de producten en/of diensten wordt in euro weergegeven, belastingen niet inbegrepen.Iedere verhoging van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de uitvoering, zal automatisch ten laste van de klant worden gelegd.

  Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van levering, alsook in functie van het aantal bestelde diensten.

 4. Termijnen
  Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de dienstverlener, zijn de leverings- en/of uitvoeringstermijnen die in de algemene voorwaarden worden vermeld geen vervaltermijnen. De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij het een aanzienlijke vertraging betreft die aan zijn zware fout te wijten is.De klant kan de leverings- en uitvoeringstermijnen niet inroepen ter verbreking van de overeenkomst, kan geen schadevergoeding of intresten vorderen en kan, behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de dienstverlener, geen enkele andere vordering laten gelden.

  In geval van vertraging in de levering van meer dan dertig werkdagen zal de klant per aangetekend schrijven een ingebrekestelling aan de dienstverlener dienen te zenden, waardoor deze laatste vervolgens over 50% van de voorgeschreven termijn beschikt om het (de) bestelde diensten uit te voeren.

 5. Herroepingsrecht
  In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument die de diensten op afstand bij de dienstverlener bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, namelijk de dag waarop de consument per e-mail een samenvatting van zijn bestelling ontvangt.Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijk, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

  De consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via een formulier tot herroeping dat online wordt geplaatst op de website van de dienstverlener, via een formulier dat samen met de bestelbon wordt overgemaakt of beschikbaar is op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: economie.fgov.be, of nog via een verklaring waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.

  De dienstverlener zal het door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14.

  De consument die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst reeds wordt uitgevoerd vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen en die erkent dat deze uitvoering leidt tot verlies van dit herroepingsrecht, zal dit herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, niet meer kunnen uitoefenen.

  De consument zal zijn herroepingsrecht tevens niet kunnen uitoefenen indien hij zich bevindt in één van de andere uitzonderingen beoogd door artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht.

 6. Opzegging van de bestelling
  De klant die niet voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van het in de vorige clausule van voorliggende algemene voorwaarden beschreven herroepingsrecht en die zijn bestelling wenst op te zeggen dient de dienstverlener hiervan in kennis te stellen, die de klant op zijn beurt zal informeren met betrekking tot de te volgen procedure.Het eventuele voorschot dat door de klant aan de dienstverlener werd betaald zal niet aan de klant worden teruggestort. Indien door de klant geen voorschot betaald werd, heeft de dienstverlener het recht om van de klant een opzeggingsvergoeding te eisen ten bedrage van 30% van de prijs van de diensten die deel uitmaakten van de door de klant opgezegde bestelling.

 7. Uitvoering van de bestelling
  De uitvoeringstermijnen die door de dienstverlener werden aangegeven worden slechts ter indicatieve titel verstrekt en verbinden de dienstverlener niet. Een vertraging in de uitvoering van de bestelling kan bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de klant.De bestelling zal slechts worden uitgevoerd na integrale betaling.

 8. Registratie van domeinnamen De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium voor domeinnamen met TLD ".be"). EKINSOL BV stelt op de Host Vlaanderen website onder de URL https://staging.host.vlaanderen/domeinnamenregistratie een lijst beschikbaar met de websites van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen waarop hun reglementen en algemene voorwaarden te vinden zijn. De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie en verklaart dat EKINSOL BV hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. EKINSOL BV draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het te kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enzovoort. De klant zal EKINSOL BV telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.Voor gTLD domeinnamen zijn we verplicht de voorwaarden van ICANN te vermelden. Die kunnen teruggevonden worden op onze website onder https://staging.host.vlaanderen/icann-informatie/.Zodra EKINSOL BV op vraag van de klant de registratie van een domeinnaam uitvoert kan deze registratie in geen geval meer geannuleerd worden en moet de betaling van de domeinnaam door de klant gebeuren (volgens Artikel 80, §4, 2° van de Wet betreffende de Handelspraktijken, van 14 juli 1991).

 9. Managed WordPress Hosting en Web Hosting abonnementen
  Elk abonnement stelt een gelimiteerde hoeveelheid diskruimte ter beschikking van de klant. Er kan niet diskruimte worden verbruikt dan de hoeveelheid die is toegekend bij de aankoop van het abonnement. Wanneer de limiet van diskruimte zou worden bereikt kan de klant upgraden naar een ander pakket die meer diskruimte beschikbaar stelt. Elk abonnement stelt een gelimiteerd aantal websites ter beschikking van de klant. Wanneer de limiet van het aantal websites zou worden bereikt kan de klant upgraden naar een ander pakket die meer websites beschikbaar stelt of een extra abonnement afnemen.
  Elk abonnement stelt een ongelimiteerde hoeveelheid web- of dataverkeer ter beschikking van de klant. Deze ongelimiteerde hoeveelheid dataverkeer is van toepassing op alle toegelaten hosting software en enkel geldig indien de CPU en RAM capaciteit van het hosting pakket niet overschreden wordt. Onbeperkt dataverkeer wordt aangeboden zolang de data centers waar EKINSOL BV zijn servers plaatst aan de voorwaarden om onbeperkt data verkeer aan te kunnen bieden blijven voldoen binnen de termijnen van de reeds opgestelde contracten.

  Elk abonnement stelt een gelimiteerde hoeveelheid bandbreedte gebruik per seconde er beschikking van de klant, EKINSOL BV is niet aansprakelijkheid voor het niet behalen van deze maximum snelheid.

  Het installeren of uitvoeren van andere software dan WordPress bij de Managed WordPress Hosting, of statische webpagina's, is niet toegestaan. Het installeren of uitvoeren van software die schadelijk is voor de server, illegaal zijn, of voor strafbare feiten worden gebruikt, is niet toegestaan. Indien EKINSOL BV vaststelt dat ongeoorloofde software door een klant is geïnstalleerd of uitgevoerd kan dit leiden tot onmiddellijke afsluiting van de account. Indien een hostingaccount gedurende langere tijd een groot gedeelte van de processorkracht van een server gebruikt, een hoge load veroorzaakt, een groot deel van het geheugen gebruikt, of op enige andere wijze de performantie van de server zodanig vermindert dat andere hostingaccounts op de server hierdoor hinder ondervinden, behoudt EKINSOL BV zich het recht voor de betreffende hostingaccount te blokkeren, al dan niet met voorafgaande kennisgeving.

  Elk Managed WordPress Hosting abonnement kan beroep doen op technische support door EKINSOL BV met betrekking tot hun WordPress installatie. De maximale duurtijd van een deze support per maand is vastgelegd op dertig (30) minuten per abonnement. Voor technische support aanvragen die niet kunnen uitgevoerd worden binnen deze duurtijd kan EKINSOL BV een vrijblijvende offerte maken voor de klant.

  Ieder Web Hosting abonnement kan beroep doen op technische support door EKINSOL BV met betrekking tot hun Web Hosting installatie. De maximale duurtijd van een deze support per maand is vastgelegd op vijftien (15) minuten per abonnement. Voor technische support aanvragen die niet kunnen uitgevoerd worden binnen deze duurtijd kan EKINSOL BV een vrijblijvende offerte maken voor de klant.

  EKINSOL BV bied geen ondersteuning met betrekking tot inhoud, design, code of ontwerp. Design aanvragen via de website zijn steeds onderhevig aan andere voorwaarden onder een apart afgesloten overeenkomst.

  EKINSOL BV bied geen ondersteuning voor WordPress versies, plugins en thema's of andere uitbreidingen in de WordPress code, indien deze door de originele maker niet meer voorzien worden van ondersteuning en beveiliginsupdates. In dit geval zal EKINSOL BV de klant inlichten dat het betreffend onderwerp niet meer ondersteund kan worden. In het geval van aantoonbare beveiligingsrisico's die door de WordPress versies, plugin, thema of andere uitbreidingen worden veroorzaakt, is de klant genoodzaakt deze te verwijderen. Indien EKINSOL BV vaststelt dat deze door een klant niet wordt verwijderd kan dit leiden tot onmiddellijke afsluiting van de account.

 10. Herstel in het geval van cybercriminaliteit
  Elk abonnement wordt voorzien van herstel bij cybercriminaliteit. Indien cybercriminaliteit vastgesteld wordt is de klant genoodzaakt dit binnen de termijn waarin back-ups worden bewaard te melden aan EKINSOL BV. Van de klant wordt verwacht dat deze doorgeeft wanneer het abonnement nog niet werd gecomprimeerd. Indien alle back-ups die binnen de termijn waarin back-ups werden bewaard gecomprimeerd werden is de klant genoodzaakt zijn omgeving zelf te herstellen. Indien de cybercriminaliteit invloed heeft op het goede werken van de server is EKINSOL BV genoodzaak het abonnement te verwijderen en terug te plaatsen zoals het een nieuw abonnement zou betreffen.
  EKINSOL BV is niet verantwoordelijk voor verlies van data ten gevolge van cybercriminaliteit en is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van data uit back-ups.
  EKINSOL BV zal geen software-matige of programmatieve aanpassingen maken om cybercriminaliteit op te lossen met uitzondering van updates en upgrades bij Managed WordPress Hosting pakketten. Voor technische ondersteuning kan EKINSOL BV een vrijblijvende offerte maken voor de klant.
  Elk abonnement is voorzien van ImunifyAV die het abonnement binnen de mogelijkheden van de software beveiligd.
  EKINSOL BV is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van cybercriminaliteit ten aanzien van de klant.

 11. Limieten op het verbruik van systeembronnen
  Elk abonnement wordt voorzien van limieten op het gebruik van systeembronnen op de server.Deze limieten zijn vastgelegd voor Managed WordPress Hosting abonnementen:

  Starter: 50% CPU, 512MB RAM, 5MB/s Disk Read, 1 MB/s Disk Write
  Licht: 100% CPU, 1GBRAM, 10 MB/s Disk Read, 10 MB/s Disk Write
  Zwaar: 200% CPU, 2GB RAM, 15 MB/s Disk Read, 15 MB/s Disk Write
  Extreem: 300% CPU, 2GB RAM, 35 MB/s Disk Read, 15MB/s Disk Write

  Deze limieten zijn vastgelegd voor Web Hosting abonnementen:

  Starter: 50% CPU, 512MB RAM, 5MB/s Disk Read, 1 MB/s Disk Write
  Licht: 100% CPU, 1GBRAM, 10 MB/s Disk Read, 10 MB/s Disk Write
  Zwaar: 200% CPU, 2GB RAM, 15 MB/s Disk Read, 15 MB/s Disk Write
  Extreem: 300% CPU, 2GB RAM, 35 MB/s Disk Read, 15MB/s Disk Write

 12. Ontvangst van de bestelling en klachten
  Eventuele klachten met betrekking tot de diensten geleverd door de dienstverlener zullen op schriftelijke wijze moeten worden ingediend, binnen een termijn van 14 werkdagen nadat het feit dat tot de klacht aanleiding geeft zich heeft voorgedaan. Bij gebreke de klacht op voorvermelde wijze en binnen de vooropgestelde termijn in te dienen, zal hiermee geen rekening worden gehouden.

  Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de dienstverlener de keuze tussen het vervangen van de desbetreffende diensten of het terugbetalen van de prijs van deze diensten.

 13. Intellectuele eigendomsrechten
  De informatie, logos, tekeningen, merken, modellen, slogans, de huisstijl, enz. die via de website of de catalogus van de dienstverlener toegankelijk zijn, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegelaten afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website of in de catalogus van de dienstverlener afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden of te creëren.

  Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten en/of industriële rechten op om het even welke manier.

 14. Waarborgen met betrekking tot de geleverde diensten
  De dienstverlener verbindt zich ertoe de diensten als een goede huisvader uit te voeren.

  De klant beschikt wat de geleverde diensten betreft over een overeenstemmingswaarborg ten aanzien van de initieel gevraagde diensten. Indien binnen deze termijn een afwijking wordt vastgesteld, zal de dienstverlener deze afwijking kosteloos en zo spoedig mogelijk verhelpen, onder voorbehoud dat deze vastgestelde afwijkingen als zodanig kenbaar worden gemaakt aan de dienstverlener. Worden uitdrukkelijk uitgesloten uit de overeenstemmingswaarborg: de diensten gevraagd naar aanleiding van een niet-toegelaten interventie of wijziging, naar aanleiding van een verkeerd gebruik of naar aanleiding van een niet-conform gebruik door de klant, of nog, ten gevolge van een afwijking gecreëerd door de interventie van de klant of een derde.

  De dienstverlener verklaart dat het resultaat van de geleverde diensten, die beschermd zouden zijn door intellectuele eigendomsrechten, originele creaties vormen. Indien de dienstverlener beroep zou hebben gedaan op derden teneinde het geheel of een deel van deze diensten te leveren, verklaart hij alle noodzakelijke rechten en toestemmingen voor de uitvoering van deze diensten te hebben verkregen.

  De dienstverlener vrijwaart de klant bijgevolg tegen iedere eis, bewering, revindicatie of het verzet van iedere persoon die met betrekking tot het geheel of een deel van de geleverde diensten een intellectueel of industrieel eigendomsrecht inroept, of die een daad van oneerlijke concurrentie stelt.

 15. Aansprakelijkheid Algemeenheden.
  De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen waartoe de dienstverlener gehouden is uitdrukkelijk dienen te worden vermeld en dat deze niet aansprakelijk, behoudens in geval van bedrog of grove fout. In de hypothese waarin de klant het bestaan van een grove fout of van bedrog in hoofde van de dienstverlener aantoont, is de schade waarop de klant aanspraak kan maken beperkt tot de materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan de dienstverlener wordt verweten, met uitsluiting van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat effectief door de klant betaald werd in uitvoering van de bestelling.

  De klant erkent eveneens dat de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde diensten, zoals onder andere de inkomstenderving, de verhoging van de algemene kosten, het verlies van cliënteel, enz.

  De dienstverlener is niet verantwoordelijk indien door de klant verkeerde gegevens werden doorgegeven, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de klant.

 16. Internet en nieuwe technologieën
  De klant erkent de beperkingen en de risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee de website heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De klant erkent eveneens de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronisch opslag en overdracht van gegevens.

  De klant aanvaardt, gelet op voormelde risico’s, dat de dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de website (alsook door eventuele applicaties) van de dienstverlener of door het internet.

  De klant aanvaardt onder meer dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de dienstverlener gerealiseerde back-ups als bewijs kunnen dienen.

 17. Diverse bepalingen

  Geval van overmacht of toeval. De dienstverlener kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet uitvoering van zijn verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht of toeval.

  Worden in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht of van toeval : 1) het verlies of de algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de dienstverlener of van zijn databank, indien één van deze gebeurtenissen niet redelijkerwijze rechtstreeks aan de dienstverlener kan worden verweten en indien niet kan worden aangetoond dat de dienstverlener heeft nagelaten alle redelijke maatregelen te nemen die deze gebeurtenissen hadden kunnen vermijden, 2) aardbevingen, 3) brand, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) daden van oorlog of van terrorisme, 7) aangezegde en niet-aangezegde stakingen, 8) lock-outs, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een schorsing van de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit), 12) een gebrek in de internetverbinding of de databases, 13) een gebrek in de telecommunicatienetwerken, 14) een verlies van de verbinding met de internetverbinding of met de telecommunicatienetwerken waarvan de dienstverlener afhankelijk is, 15) een feit of een beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt of 16) iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van de dienstverlener ontsnapt.

  Onvoorzienbaarheid. Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van de dienstverlener, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijker is geworden, verbinden de klant en de dienstverlener zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijk termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.

  Verbreking van de overeenkomst. In geval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van onbetaalde schulden, ook indien deze voortspruiten uit eerdere overeenkomsten tussen de klant en de dienstverlener, is de dienstverlener ertoe gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen te schorsen tot de dag der integrale betaling door de klant van alle openstaande schulden.

  Ingeval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen door de klant, kan de dienstverlener de overeenkomst onmiddellijk verbreken ten laste van de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen en intresten door de klant aan de dienstverlener.

  Illegaliteit. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling zal de eventuele onregelmatigheid of nietigheid van een clausule, een paragraaf of een bepaling (of van een deel van een clausule, een paragraaf of een bepaling) geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules, paragrafen of bepalingen van de voorliggende algemene voorwaarden, noch op het overige deel van deze clausule, paragraaf of bepaling.

  Titels. De titel die in de voorliggende algemene voorwaarden worden gebruikt, worden slechts ter referentie en uit gemak gebruikt. Zij beïnvloeden op generlei wijze de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.

  Geen afstand. De inertie, de nalatigheid of de vertraging van een partij in de uitvoering van één van haar rechten of middelen in toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden kan in geen enkel geval worden beschouwd als een afstand van dit recht of middel.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

  In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de levering van de diensten, komen de partijen overeen een bemiddelingsprocedure op te starten alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting.

  In voorkomend geval stellen de partijen in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan van de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel - https://www.fbc-cfm.be/nl) of laten ze een derde deze erkende bemiddelaar aanstellen.

  Eens een bemiddelaar werd aangesteld, leggen de partijen de modaliteiten van de bemiddeling vast samen met de bemiddelaar.

  Elke partij kan op ieder ogenblik een einde maken aan de bemiddelingsprocedure, zonder afbreuk aan enige andere rechten.

  Ingeval de bemiddelingsprocedure mislukt, zijn de rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement bevoegd: West-Vlaanderen.